Standard organizacyjny teleporady udzielanej w Primula Clinic

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY:

Aby skorzystać z teleporady należy:

  • zarejestrować się telefonicznie pod nr tel: 222 455 955

2. Podczas rejestracji pacjent zostaje poinformowany o wyznaczonym dniu i godzinie udzielenia teleporady oraz otrzyma dane osoby udzielającej świadczenia.

3. Lekarz/położna w wyznaczonym terminie kontaktuje się z pacjentem telefonicznie.

4. Przed udzieleniem teleporady, osoba udzielająca świadczenia identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta

5. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie, udzielający świadczenia podejmuje co najmniej 3 krotną próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku dalszego braku kontaktu z pacjentem porada zostaje anulowana.

6. W przypadku odwołania teleporady ze strony świadczeniodawcy, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny, dogodny termin na jej zrealizowanie.

ZAKRES TELEPORADY

W ramach TELEPORADY lekarz/położna może:

  • udzielić porady medycznej lub konsultacji,

  • w uzasadnionych przypadkach wystawić: eReceptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne,

  • decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający teleporady,

  • zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej,

  • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków.

Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga, lekarz/położna może zdecydować o konieczności osobistego zgłoszenia się na wizytę lekarską, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

ZGODA NA PRZETWARZANIE INFORMACJI I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach rozmowy umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez podmiot leczniczy z adresem siedziby: Żyrardowska 31, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest niezbędne do skorzystania z teleporady. Podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu realizowania teleporady.

W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zalecenia wynikającej po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej www.primulaclinic.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Teleporada przeprowadzona jest przez świadczeniodawcę w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

2. W przypadku przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowane są rozwiązania techniczno – organizacyjne służące zapewnieniu ich integralnej ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem.

3. Pacjent zobowiązany jest do nie używania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach teleporady osoba udzielająca świadczenia stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki niniejszego standardu ma prawo przerwać rozmowę.