Polityka prywatności i plików cookies

Preambuła

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych m.in. w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, przez Primula Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (KRS:
0000833626, NIP: 5291830311, REGON: 385781507)

DEFINICJE

 1. Użytkownik – oznacza podmiot, który kontaktuje się z Administratorem przez formularz na stronie www (Serwisie), 
 2. Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w sposób bezpośredni lub pośredni osobie fizycznej/prawnej, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. 
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.primulaclinic.pl 

RODZAJ I CELE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Przetwarza Dane osobowe w celach niezbędnych do świadczenia usług Przychodni Medycznej w zakresie świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, zarządzania usługami medycznymi i prowadzenia działań edukacyjnych i prozdrowotnych w tym udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz poszczególnych zapisów:
  1. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. ustawy o działalności leczniczej,
  3. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  4. ustawy o służbie medycyny pracy,

w szczególności do pozyskiwania danych dotyczących zaburzeń snu poprzez formularz na stronie www, adresu e-mail poprzez opcję „Subskrybuj” oraz pozyskiwanie Danych osobowych Użytkownika poprzez zakładkę „Kontakt”.

 1. Użytkownicy mają możliwość wypełnienia formularza dotyczącego zaburzeń snu. W celu wypełnienia formularza dotyczącego zaburzeń snu potrzebna jest odpowiedź przez Użytkownika na pytanie dotyczące przebiegu jego snu, imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, jak również udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące snu, w tym wykonanie jednego z testów zaburzeń snu, na podstawie którego Administrator uzyska i dokona profilowania danych w zakresie zaburzeń snu. 

W celu zapewnienia najwyższego możliwego standardu usług, przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu. Dane z formularza kontaktowego mogą zostać wykorzystane także podczas analizy statystycznej wykonywanej w celu ulepszenia usług świadczonych przez Administratora.

 1. W celu skorzystania z opcji „Subskrybuj” potrzebne jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, co będzie skutkować możliwością zwrotnego kontaktem ze strony Administratora Serwisu z Użytkownikiem.
 2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość skontaktowania się z Administratorem oraz rejestracji wizyty lekarskiej za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”. W celu zapewnienia najwyższego możliwego standardu usług, przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu. Dane z formularza kontaktowego mogą zostać wykorzystane także podczas analizy statystycznej wykonywanej w celu ulepszenia usług świadczonych przez Administratora. W celu skorzystania z zakładki „Kontakt” potrzebne jest wskazanie przez Użytkownika imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, wybranego specjalisty oraz opisu problemu z jakim zmaga się Użytkownik chcący skorzystać z usług medycznych świadczonych przez Administratora.
 3. Podanie danych o których mowa w ust. 2, 3 i 4 jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwi zrealizowanie celu ww. formularzy. 
 4. W przypadku zakładki „Kontakt” o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik w celu skorzystania z formularza musi podać adres e-mail, numer telefonu, jak również wypełnić rubrykę z opisem problemu, z jakim zmaga się Użytkownik chcący skorzystać z usług medycznych świadczonych przez Administratora. Podanie pozostałych danych tj. imienia i nazwiska jest dobrowolne i nie jest konieczne w celu skutecznego przesłania formularza.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora w przypadkach o których mowa w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, w szczególności podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz:
 1. w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę, 
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane są przetwarzane, skutecznego sprzeciwu

– powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń z tytułu zawartej umowy – wówczas dane są usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane także przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników.
 3. W zakresie przekazanych przez Użytkowników danych medycznych, w szczególności w zakresie badania przebiegu snu Użytkownika, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, lub do dania przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – taka dokumentacja musi być przechowywana przez 30 lat,
  2. dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników przechowywana jest przez 30 lat,
  3. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – są przechowywane przez 10 lat,
  4. skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowywane są przez:
   1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata.

Każdy z tych terminów liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

COOKIES

    1. Serwis używa cookies, tj. niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez przeglądarkę Użytkownika, ułatwiające korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP Użytkownika, przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego. Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
    2. Pliki cookies używane przez Serwis i umożliwiają monitorowanie aktywności użytkowników strony. Stosowane przez nas pliki cookies służą do udoskonalania i poprawiania funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies stosowane są również do oceny skuteczności działań prowadzonych w Serwisie. Pliki cookies zapewniają nam dane niezbędne by dostosować serwis do preferencji naszych użytkowników. Serwis nie stosuje cookies behawioralnych.
    3. Serwis używa dwa rodzaje plików cookies: 
     1. sesyjne – pozostają w danych przeglądarki aż do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej lub opuszczenia przeglądanej strony, tj. pozostają aktywne do momentu zakończenia sesji w Serwisie,
     2. stałe – pozostają w danych przeglądarki przez czas określony w parametrach pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia, tj. pozostają aktywne dłużej, niż tylko do momentu zakończenia sesji,
    4. Pliki cookies obsługiwane są przez przeglądarki internetowe a ich akceptacja odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarki takie jak Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Vivaldi czy Google Chrome domyślnie akceptują pliki Cookie co sprawia, że działania związane z plikami cookie są niewidoczne dla użytkownika. W ustawieniach przeglądarki Użytkownik możne wyłączyć automatyczne akceptowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przez pracowników oraz przez osoby współpracujące ze Administratorem, na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oraz jeżeli będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
 1. Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym itp).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. Podanie wymaganych danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt II.1 Polityki Prywatności. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora zebranych danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgodnie z art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO; 
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.
 3. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – osoba, której dane są przetwarzane, może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony zebranych danych osobowych, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania, w szczególności zawarcie stosownych umów z podmiotami które będą miały dostęp do takich danych.
 2. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nimi współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

KONTAKT

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 
 2. Administrator ustanowił wspólny adres kontaktowy dla osób, których dane są przetwarzane w zakresie skarg wniosków itp. pod adresem e-mail: … 

ORGAN NADZORCZY

W przypadku uznania przez osoby, których dane dotyczą, iż doszło do naruszenia prawa przez Administratora w związku przetwarzaniem ich danych osobowych, organem właściwym do wniesienia skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.